Please input hiragana, english, kanji you want to search
一月;1月 [いちがつ]

January (adverbial noun (fukushitekimeishi))

去る十一月 [さるじゅういちがつ]

last November (noun (common) (futsuumeishi))

十一月;11月 [じゅういちがつ]

November (adverbial noun (fukushitekimeishi))

十一月革命 [じゅういちがつかくめい]

(noun (common) (futsuumeishi))

(1) (See 十月革命) October Revolution (Russia, 1917)

(2) (See ドイツ革命) German Revolution (1918-1919)